top of page

CSR

Julius Nielsen har taget et aktivt valg om at drive en forretning, hvor der tages hensyn til miljø, sociale forhold og økonomi. Disse elementer er grundstammen i begrebet CSR (Corporate Social Responsibility) eller det vi på dansk, kalder virksom-hedens samfundsmæssige ansvar.

 

Hos Julius Nielsen har vi specifikt valgt at arbejde og implementere de tre områder Arbejdsforhold, Miljø og God forretningsskik, da det er indenfor disse områder, at Julius Nielsen skaber mest værdi for virksomheden og samfundet.

ARBEJDSFORHOLD

Arbejdsforhold handler om de arbejdsopgaver, der bliver udført af Julius Nielsen internt og eksternt og omhandler arbejde udført af egne ansatte og af underentreprenører. Arbejdsforhold dækker også vores leverandører og underleverandører.

Arbejdsvilkår
Ferie, afskedigelse, arbejdstid og hviletid m.v. er en del af arbejdsvilkår. Det handler også om at beskytte medarbejderne i forbindelse med arbejdsskade, barsel, handicap og alderdom. Julius Nielsen overholder overenskomster og lovgivning, men yder gerne en ekstra indsats. Hos Julius Nielsen og Søn har vi derfor en seniorpolitik, der tager hensyn til den enkelte medarbejders forhold og tarv.

Ansættelsesforhold
Når det gælder ansættelsesforhold, sikrer Julius Nielsen og Søn at:

 • Vi undgår gratis arbejde, korttidsansættelser og andre ansættelsesforhold, der skaber usikkerhed. Vi anvender dog vikarer under hensyn til driftens opretholdelse. Flere vikarer bliver efterfølgende ansat på fuld tid.

 • Vi udformer klare og forståelige ansættelseskontrakter 

 • Vi sikre klar og forståelig fordeling af ansvarsområder og opgaver

 • Vi gør alt for at undgå diskrimination i forhold til arbejds- og ansættelsesforhold.

 

Sundhed og sikkerhed 
I forhold til sundhed og sikkerhed har Julius Nielsen og Søn fokus på medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen.

 • Vi sikrer indretning af arbejdspladsen mht. det fysiske arbejdsmiljø (ergonomi, lys, luft, støj m.v.)

 • Vi sikrer udarbejdelse af den lovpligtige APV

 • Vi gennemfører Medarbejdertilfredshedsundersøgelser

 • Vi har formuleret retningslinjer for håndtering af stress

 • Vi har formuleret politikker, målsætninger og mål inden for arbejdsmiljø, sundhed(Rygning + alkohol) og sikkerhed.

 • Vi har udarbejdet sikkerheds - og evakueringsplan

 

Udviklingsmuligheder
Julius Nielsen og Søn har sat fokus på udviklingsmuligheder:

 • Vi sikrer uddannelse og kompetenceudvikling og mulighed for at gøre karriere

 • Vi afholder medarbejderudviklingssamtaler(MUS)

 • Vi tilbyder efteruddannelse

 • Vi udarbejder planer for kompetenceudvikling af medarbejdere

Samarbejde med arbejdsmarkedets parter
Julius Nielsen og Søn samarbejder med arbejdsmarkedets parter gennem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

 • Vi overholder kollektive overenskomster

 • Vi opfordrer medarbejderne og respekterer og forsvarer deres ret til organisere sig i fx fagforeninger og tilbyder efteruddannelse

 • Vi meddeler relevante offentlige myndigheder eller fagforeninger, hvis der sker ændringer i vores virksomhed, der har stor betydning for arbejdsforholdene

 • Vi informerer medarbejderrepræsentanter om virksomhedens økonomi og aktivitet

 

Jobskabelse
Julius Nielsen og Søn skaber arbejdspladser og vi er med til at sikre faget og konkurrencedygtighed.

 • Vi skaber jobs og lærlingepladser som både tømrer og snedker

 • Vi samarbejder med de lokale myndigheder om jobs til sårbare grupper

MILJØ

Julius Nielsen og Søn tager aktiv del i beskyttelse af miljøet.

Forebyggelse af forurening
Julius Nielsen og Søn har fokus på, at:

 • Vi forebygger og håndterer forurening og affald rigtigt

 • Vi vil finde og fjerne problematiske kemikalier og stoffer

 • Vi laver forebyggelses- og beredskabsprogrammer for miljøuheld med kemikalier.

GOD FORRETNINGSSKIK

Etisk adfærd i relation til Julius Nielsen og Søns omgivelser er det, som god forretningsskik handler om.

God forretningsskik dækker både måden, vi driver virksomhed på og de virksomheder, som vi samarbejder med.
 

Antikorruption
Korruption er misbrug af en myndighed for egen vindings skyld, og det har mange former fx bestikkelse, bedrageri, hvidvaskning af penge. Korruption og bestikkelse tager Julius Nielsen og Søn stærkt afstand fra.

 • Julius Nielsen og Søn har formuleret interne retningslinjer for antikorruption og udlever retningslinjerne ('Fairness i alle forhold' og som Code of Conduct og Compliance jf. Personalehåndbogen 1.5)

 • Vi uddanner vores medarbejdere i forhold til at undgå korruption og håndtere gråzoner

 

Fair konkurrence
Julius Nielsen bidrager til økonomisk vækst via fair konkurrence.

 

 • Vi lever op til konkurrencelovgivningen

 • Vi indgår ikke og deltager ikke i konkurrencebegrænsende adfærd

 • Vi sikrer, at medarbejderne er klædt på til at overholde konkurrencelovgivningen

 • Vi støtter initiativer mod karteldannelse.

bottom of page